Училище за родители

Училището за родители се провежда периодично за всеки учебен срок, като предварително се информират родителите за мястото, часа, темата и формата на провеждане. В него се разясняват принципите на образование и възпитание според Слънчевата педагогика; дават се общи и индивидуални указания при необходимост от педагогически консултации.