Общи направления

Продължителност на учебната година

Учебната година започва ежегодно на 15 септември и е в изпълнение на разпределението на времето, съгласно заповедта на Министъра на образованието и науката, определяща ваканциите за съответната учебна година. Заповедта на директора на училището излиза в началото на месец септември, като родителите се информират за окончателните детайли по нея.

Организация на учебния ден

Учебният ден е с продължителност от 8:40 до 16:30 ч.

Седмичната учебна програма включва задължителните общообразователни предмети и свободноизбираемите предмети. След 14.30 ч. са предвидени допълнителни занимания за самоподготовка, спорт, допълнителни дейности, ателиета или занаяти.

Поведение и дисциплина

В частно основно училище „Изгрев“ под „възпитание“ се разбира да проявиш добродетелите, дарбите и способностите си. Всеки, който прояви добродетелите напълно свободно, без насилие, е истински възпитан. Възпитателните и поведенческите проблеми се разрешават с принципите и методите на слънчевата педагогика, и с пълното съдействие на родителите.

Играчки, мобилни телефони и други

Мобилни телефони, видео игри, фотоапарати, играчки, електронни игри и други подобни принадлежности не се ползват в училище, освен за нуждите на обучението, с разрешението на учител. Училището изключително много цени съдействието от страна на родителите за спазване на тази препоръка. Училището разполага с електронни интерактивни дъски, компютърен кабинет и ползва всички налични образувателни ресурси в интернет и собствено разработено учебно съдържание.

Общуване с родители

Частно основно училище „Изгрев“ поддържа естествената връзка между родителите и училището в полза на успеха на детето и мисията на училището. Провеждат се регулярни срещи родители – учители. Разчитаме на неформалната активност на родителите в училищния живот, като осигуряваме възможности от традиционни и иновативни форми за участие в училищни тържества, извънкласни, извънучилищни дейности и др. Търсим мнения за цялостната организация на училищния живот. Осигуряваме обратна връзка чрез ежедневни лични контакти и срещи, чрез възможностите на съвременните форми за контакти и комуникации, вкл. чрез електронен дневник, специализиран училищен софтуер в интернет средата чрез оторизиран достъп и др. Родителите получават още информация за:

  • училищния календар
  • актуални новини
  • оценки по предмети с коментари
  • отсъствия
  • съобщения от и до класен ръководител
  • учители
  • ръководство
  • администрация
  • галерия
  • библиотека и др.