Често задавани въпроси

 1. Какво включва таксата за обучение?

Таксата включва:

Обучение

 • учебни часове по учебните предмети от задължителната подготовка;
 • учебни часове по учебните предмети от избираемата подготовка;
 • учебни часове по учебните предмети от факултативната подготовка;
 • допълнителен брой часове по чужд език за подготвителен клас;
 • целодневна организация на учебния ден /следобедни занимания/;
 • обучение в основните принципи на здравословния и природосъобразен начин на живот – авторска училищна програма чрез модули и извънкласна учебна форма „Живата Природа“;

Ателиета – курсове по тъкане, грънчарство, градинарство, дърворезба и др.

Медицинско обслужване  

Учебници  

 1. 2.Какъв е екипът от учители? Как се подготвят за работа в училището?

Екипът от учители е обединение на професионалисти, чиято различна възраст и опит са изключително предимство. Налице са години практика в образованието, които се допълват от ентусиазма и новите идеи. Освен задължителното професионално образование, в училището ритмично и последователно се провежда вътрешни обучения за усвояване философия и мирогледа на слънчевата педагогика, както и методите за нейното практическо приложение.

 1. Кои са критериите за назначаването им на работа?
 • Задължителна педагогическа правоспособност
 • Обучение по „слънчева педагогика“
 • Интервю
 • Практика в училището или детската школа на училището
 1. Какво означава „Слънчева педагогика“?

Иновацията се основава на Слънчевата педагогика – система от принципи и методи, които могат да бъдат условно разделени на теоретична и практическа част. Основна цел на слънчевата педагогика е да внесе светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята. Тя работи за събуждане на добродетелите, дарбите и способностите на децата, учителите и родителите. В това разбиране добродетелите  представляват основа на човешкия характер и са в пряка връзка със здравето на човека.

Иновативно въведените „възпитателни ядра“ представляват интерактивна ежедневна работа за развиване на ума, емоционалния свят и волята на детето.

Учебният ден започва с комплекс от специални двигателни, дихателни и музикални упражнения – част от педагогическата система „Слънчева педагогика.

За постигане на образователните и възпитателни цели на иновативната система в прогимназиален етап се предвижда обединяване на часове по отделни предмети в блокове, което е отразено в седмичното разписание.

Въвежда се обучение по Паневритмия – ФУЧ от учебния план. Паневритмията е система от гимнастически музикални упражнения, която съчетава влиянието на ритмично движение, музика, поезия, общуване  и контакт с природата. Тя въздейства позитивно на физическото, емоционалното и умственото развитие на учениците.

Прилагане на иновативни инструменти за оценка и измеримост на резултатите от учебната и възпитателната работа чрез единственото мобилно приложение (PWA)за възпитание и самовъзпитание.

Провежда се „Училище за родители“ с цел запознаване и усвояване на елементи от системата Слънчева педагогика и по-качествена съвместна работа.

 1. Какво включва здравната програма
 • Утринна гимнастика
 • Паневритмия
 • Дишане и дихателни упражнения
 • Музика и музикални упражнения
 • Физически /гимнастически/упражнения
 • Здравословно хранене
 • Свободноизбираем предмет „Живата Природа“ – модули от знания, умения и навици за здравословен и природосъобразен начин на живот
 1. Използват ли се програмите на Министерството на образованието?

Училището е лицензирано и открито със заповед на министъра на образованието  от 19.02.2015 година и изцяло работи в изпълнение и приложение на ДОС за съответната възраст и образователна степен. Към всичко това се добавят принципите и методите на слънчевото обучение и възпитание, които имат за цел да подпомогнат учителите, учениците и родителите в отговорната работа за отглеждането и възпитанието, да направят ученето и училището приятно и полезно занимание – един истински дом на слънчевото детство.

 1. Какво представлява приемът на учениците?

Решението за прием се основава на интервю с родителите и детето, като се съблюдава наличието на :

 • Готовност на ученика за постъпване в съответния клас;
 • Съвместимост между критерии и очаквания на родител и училище;
 • Декларация за запознатост и съгласие със здравната програма и образователната политика  на училището, чрез методите на слънчевата педагогика.
 1. Как се придвижват децата до училище?

Учениците ползват училищния транспорт, който има маршрутни линии за различните направления в София. Цената за транспорта се заплаща допълнително от таксата за обучение. Автобусите пристигат в училище в 8.00 часа, след което децата закусват и се включват в утринната гимнастика.

 1. Храненето в училище

Храненето в училището е организирано в закуска /8.10 ч./, прием на плод /10.30 ч./, обяд /12.00 ч./ и следобедна подкрепяща закуска /15.30 ч./. Децата ползват храна от вкъщи и фирми за кетърингово обслужване. Цената за храненето се заплаща допълнително от таксата за обучение.

11.Телефони, таблети и компютри

Използват се контролирано в училище от учениците, също и в случаите на тяхното приложение в задължителните форми, наложени от съдържанието и изискванията на учебните програми за съответната възраст и етап от образователната степен.

 1. Допълнителните дейности в училище

За децата от подготвителната група и учениците се предлагат различни по вид допълнителни дейности, които се провеждат ежедневно в учебните дни от 14.00 до 16.30 часа. Те включват занимания по Паневритмия, музика / флейта, пиано и китара/, плуване, актьорско майсторство, танци /народни и класически/, градинарство, грънчарство, тъкане и дърворезба и др. ежегодно провеждани учебни курсове. Учениците заявяват желанието си да се включат в тях от началото на учебната година. Безплатни за децата са Паневритмия, градинарство, грънчарство, тъкане и дърворезба и др., а останалите са допълнително платени.

 1. Цел и мисия на училището:
 • Да създаде работещ иновативен модел за „обучение чрез възпитание“, който да бъде отворен за търсещите нови възможности и хоризонти в образованието и възпитанието;
 • Популяризиране на принципите и методите на слънчевата педагогика.