Иновативност

Частно основно училище „Изгрев“ е иновативно с РЕШЕНИЕ № 472 от 9 юли 2018 година на Министерския съвет

Иновацията се основава на Слънчевата педагогика – система от принципи и методи, които могат да бъдат условно разделени на теоретична и практическа част. Основна цел на слънчевата педагогика е да внесе светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята. Тя работи за събуждане на добродетелите, дарбите и способностите на децата, учителите и родителите. В това разбиране добродетелите представляват основа на човешкия характер и са в пряка връзка със здравето на човека. По отношение на обкръжаваща среда, една от целите на системата е да работи за възстановяването на връзката със силите на живата и разумна природа. От правилното разбиране на тези цели зависи същинската работа по възпитанието и образованието на детето. Истинското възпитание е необходимо, за да се даде права насока на умствената дейност и разумно прилагане на придобитото знание. Затова наред с образователните ядра по предмети, се работи и по иновативно въведените „възпитателни ядра“.

Описание на иновацията по елементи:

В помощ на процеса на обучение се въвеждат три възпитателни ядра – интелектуално, емоционално и волево. Те имат за цел изграждане на личностни качества на характера, които са в пряка връзка с напредъка и успеха на децата в усвояването на учебния материал, с позитивната самооценка, с успешната социализация, а оттам и с правилното индивидуално развитие. Това, като естествено следствие води до подобряване на здравословното състояние на детето и неговия жизнен статус.

Според здравната програма на училището, учебният ден започва с комплекс от специални двигателни, дихателни и музикални упражнения от системата Слънчева педагогика.

За постигане на образователните и възпитателни цели на иновативната система в прогимназиален етап се предвижда обединяване на часове по отделни предмети в блокове, което е отразено в седмичното разписание.

Организацията на деня включва широк кръг от допълнителни дейности, които съдействат за цялостното развитие (интелектуално, емоционално и волево) на учениците: изобразително изкуство, актьорско майсторство, танци, традиционни занаяти (тъкане, дърворезба, грънчарство), занимания с музикални инструменти (пиано, цигулка, флейта, китара).

Въвежда се обучение по Паневритмия – ФУЧ/СИП. Паневритмията е система от гимнастически музикални упражнения, която съчетава влиянието на ритмично движение, музика, поезия, общуване и контакт с природата. Тя въздейства позитивно на физическото, емоционалното и умственото развитие на учениците.

Музиката е един от най-важните методи в системата на Слънчевата педагогика. Въздейства върху развитието на познавателните умения и творческите възможности и е средство за възпитание на човешкия характер. Както когато тече, един извор се чисти непрестанно, така и когато детето пее, то чисти своето съзнание.

Разширеното приложение на музиката има за цел:

хармонизиране на вътрешния живот на личността и междуличностните отношения;
развитие на възприемчивостта и чувствителността;
трансформиране на негативни състояния;
развитие на личностните качества, познавателните и творческите способности;
Работата с музиката се осъществява на няколко нива:

обогатяване на учебното съдържание със специални музикални упражнения, песни и произведения, свързани с идеите на Слънчевата педагогика;
допълнителни занимания (хор, оркестър, свирене на музикални инструменти);
възможности за взаимодействие между музиката и другите учебни предмети;
осигуряване на качествена звукова среда;
Разбирането на Слънчевата педагогика дава възможност за взаимно свързване на възпитанието на децата с използването на технологии (интерактивни дъски, таблети, интерактивна класна стая); традиционни занаяти; работа с цветовете, динамична учебна среда в класните стаи.

Прилагане на иновативни инструменти за оценка и измеримост на резултатите от учебната и възпитателната работа – Карта за оценка на качествата; Карта за оценка по учебни предмети;

Провеждане на квалификационна дейност с учителите за прилагане на система Слънчева педагогика, включваща насоки за професионално и личностно развитие.

Провежда се „Училище за родители“ с цел запознаване и усвояване на елементи от системата Слънчева педагогика и по-качествена съвместна работа.

Здравна програма на училището – основа за работа с четирите фактора за здравословен живот (светлина, въздух, вода, храна).

Прилагат се иновативни методи от Слънчевата педагогика: външни и вътрешни; механични и органични; методи на светлината, на топлината и на силата. Това дава възможност в часовете по всички предмети да се използват специфични двигателни, дихателни и музикални упражнения с цел подобряване на концентрацията и по-добро усвояване на материала.

Естествена част от иновативния проект е специфичното тематично разпределение на материала, въвеждането на допълнително учебно съдържание в часовете и използването на символите, като език на природата. Прилагане на иновативна програмна система и разработване на нови учебни програми.