Държавно финансиране

ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

ЗАКОНОВА И НОРМАТИВНА УРЕДБА

Прилагането на чл. 10 от ЗПУО и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, ф. 81 от 2017 г.) установяват следното:

Частните училища и детски градини, включени в системата на държавното финансиране, получават средства по стандарти за институция, за паралелка и за брой деца и ученици, записани в училището;

Задължение на частните училища, включени в системата на държавното финансиране, е да осигуряват възможност за безплатно обучение на 20 на сто от приеманите в тях ученици, в това число ученици с изявени дарби и/или със специални образователни потребности (СОП). Според ал. 5 на горецитирания член, приемът на тези ученици се извършва в началото на всяка образователна степен при условия и по ред, определени в Правилника за дейността на съответната институция;

При осъществяване на задължително предучилищно образование следва да се осигури възможност за безплатно обучение всяка учебна година и на приеманите деца в задължителна предучилищна възраст;

Задължението възниква от учебната година, която е с начало в календарната година на включване на училището в система на държавно финансиране. За ЧОУ „Изгрев“ включването е от календарната и финансова 2020 година;

Чл. 122 от НФИСПУО конкретизира начина за определяне броя на учениците, обучаващи се безплатно, като е установено броят да се определя преди началото на всяка учебна година за първия клас на всяка от степените на образование;

За първата година от включването в системата на държавното финансиране, законово установеният минимален праг от 20 на сто се формира от общия брой на приеманите деца в подготвителна група и от общия брой на приеманите ученици в първия клас на степените на образование за училището през конкретната учебна година. Разпределението на обучаващите се безплатно деца и ученици в паралелките и групите става по преценка на училището;

Частните детски градини и училища изготвят и представят в общината, чрез която получават държавно финансиране, ежемесечно и на тримесечие отчети за получените и изразходваните средства от държавния бюджет за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците;

За целите на извършването на подбора по чл. 10, ал. 4 от ЗПУО, в Правилника за дейността на частната институция могат да бъдат разширени критериите за определянето на деца и ученици с изявени дарби, както и включване в безплатния прием на деца със СОП.

КРИТЕРИИ ЗА БЕЗПЛАТЕН ПРИЕМ В ЧОУ „ИЗГРЕВ“

Приемът на ученици в ЧОУ „Изгрев” е обвързан с подписване на договор за обучение и възпитание на ученика между училището и родителя/настойника на детето/ученика и плащане на такса от родителя. В случай на включване на ЧОУ „Изгрев“  в системата на държавно финансиране, таксата за обучение и възпитание се определя въз основа на методика за определяне на максималния размер на събираните средства от родителите на деца и ученици от частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране, съгласно Наредба, одобрена с ПМС № 219 /05.10.2017 г.;

Критерии за прием: Родителите на деца и ученици, приети по реда на чл. 10, ал. 4 от ЗПУО, както следва – 20 % от новоприетите в училище деца и ученици за първия клас от образователната степен за съответната учебна година;

Допълнителни критерии за прием: С изявени дарби и способности (наличие на сертификати/дипломи и др., удостоверяващи участие и класиране в първите 10 места на областни и национални състезания и олимпиади (след решение на ПС);

 Допълнителни критерии за прием: Деца и ученици със СОП (след решение на ПС).

Допълнителни критерии за прием: Отличен успех от обучението в училище „Изгрев“ – мин. 5.50;

Наредбата за приобщаващото образование приета с Постановление на Министерския съвет № 232 от 2017 г. регламентира оценяването на индивидуалните потребности на деца и ученици с изявени дарби в детските градини и училища. За извършването на оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици с изявени дарби родителят представя документи и/или допълнителна информация, удостоверяващи постиженията, класиранията на призови места на децата и учениците. Извършването на оценката е с цел осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие от страна на училището и възможността от включването на детето/ученика в подбора и приема по реда на чл. 10, ал. 4 от ЗПУО;

Допълнителни критерии за прием: При кандидатстване и прием на повече от две деца от едно семейство за съответната учебна година (вкл. близнаци), за едно от децата се сключва договор за безплатно обучение (след решение на ПС);

Допълнителни критерии за прием: По реда на чл. 10, ал. 4 от ЗПУО, могат да се включат деца/ученици, които се отглеждат от „самотен родител“ (след решение на ПС). „Самотен родител“ е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам деца до 18-годишна възраст.