Здравна програма

ЗДРАВНАТА ПРОГРАМА

на Частно основно училище „Изгрев“ е насочена към подобряване и поддържане на здравето чрез изпълнение на Паневритмия*, здравословни дихателни**, музикални*** и гимнастически упражнения****; училище сред природата през четирите сезона на годината; използване на факторите на здравето – светлината, въздуха, водата и храната, и др. спомагателни методи. Провеждат се периодични консултации с логопед, кинезитерапевт, диетолог и психолог относно здравето на учениците.

ПАНЕВРИТМИЯ ↑

Паневритмията е система от гимнастически музикални упражнения, които се изпълняват по двойки /от 22 март до 22 септември/ – групово, на открито и винаги в съчетание с хармонизираща психиката музика. Тя съчетава по уникален начин оздравителното и възпитателното влияние на ритмичното движение, музиката, поезията, общуването с приятели и контакта с природата (по-чист и естествено йонизиран въздух, антидепресивно и стимулиращо имунитета влияние на слънчевата светлина, вятъра и т.н.). Паневритмията е създадена от известния български теолог, педагог и духовен учител Петър Дънов и се практикува у нас и по света над 70 години.
Съвременните научни изследвания доказват, че дори началното обучение по Паневритмия има изразен благотворен ефект върху психичното и физическото състояние на деца и възрастни. Началното обучение по паневритмия при деца развива свойствата на вниманието – устойчивост и превключване; развива обема на краткотрайната слухова памет; увеличава бързината за решаване на невербални интелектуални задачи; съхранява активността и повишава психичната устойчивост, възпитава в правилно телодържание, подобрява силата на някои мускулни групи.

Частно основно училище „Изгрев“ разполага с високо квалифицирани преподаватели по паневритмия с богат педагогически опит.

ДИШАНЕ И ДИХАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ ↑

Дишането има механична, органична и психична същност. Взети отделно, те могат да бъдат разбрани и обяснени едностранно, но колективното им схващане и приложение носят различни резултати. От особена важност е връзката на дишането с вътрешния живот на човека – неговите мисли и чувства.
Има връзка между храносмилателната и дихателната системи. Като се храни правилно, човек диша правилно и обратно. Щом диша правилно, мисълта е по-чиста и ясна (може би: по-чиста и ясна). Между храненето, дишането и мисленето има отношение. Процесът на съзнателно отношение към дишането е продължителен, той трябва да се възпитава и наблюдава. За тази цел човек трябва да прави упражнения, които подобно на упражненията на спортистите, могат да дадат положителни резултати. Когато това започне от ранна детска възраст, постиженията на съзнателното дишане са физически, емоционално и психично здрави деца. Друг резултат на съзнателните и целенасочени упражнения за дишането е възпитанието на морални устои на характера, което е цел и мисия на възпитанието. Това поставя дишането в друго отношение към целите на процеса на обучение в училище и извън него.
Упражненията за дишането се правят сутрин на открито – сред природата, в училищния двор или при отворен прозорец и представляват съчетание от концентрирано изпълнение на трите фази на дишането: вдишване, задържане и издишване. Понякога дихателните упражнения се придружават от движения на ръцете, краката или цялото тяло.
„Златното правило“ на дихателните упражнения е съсредоточеното изпълнение, което е придружено от една основна мисъл в съзнанието – обикновено някое изречение с позитивно послание.

МУЗИКА И МУЗИКАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ ↑

Водещо значение на музиката е да хармонизира и регулира силите на физическия и психическия живот. Основната цел на музиката в системата на Слънчевата педагогика е да създаде подходящи условия за изява на добродетелите, заложени в децата.
Въздействието на активните занимания с музика (пеене и свирене на музикален инструмент) върху развитието на интелигентността, на познавателните умения и творческите възможности е доказано от редица научни изследвания в световен мащаб. Наред с това музиката е едновременно най-мощното и най-нежното средство за възпитание на човешкия характер и е с доказан ефект върху човешкото здраве. Както когато тече, един извор се чисти непрестанно, така и когато детето пее, то чисти своето съзнание, а това снижава нивото на натрупана негативната енергия и я трансформира в съзидателни сили. Чрез ритмичните упражнения и свиренето на ударни инструменти се работи върху формирането на волята, чрез мелодичните инструменти – върху облагородяването на чувствата, а чрез хармоничните инструменти се влияе върху организирането на мислите. Хармоничните отношения между тези три компонента – мисли, чувства и воля – са основата на здравето, според светогледа на слънчевата педагогика. В училището се използват специално разработени и опитани в практиката музикални упражнения, съчетани от мелодия, текст и движения, които имат терапевтична и превантивна роля. Те се заучават лесно и скоро стават любими за изпълнение от децата.

МУЗИКОТЕРАПИЯ

Музикотерапията представлява използването на музикално произведение или музикални елементи: звук, тон, ритъм, мелодия и хармония от музикотерапевт, с индивидуален клиент или група за насърчаване на комуникацията, положителните взаимоотношения, процеса на учене, двигателните способности и контрола над тях, изразяването, координацията и др. Използването на музиката като елемент, който съчетава едновременното действие на ума и тялото чрез емоцията, подпомага справянето с различни емоционални, социални, умствени, когнитивни и двигателни затруднения, но може да се използва и като опознавателно средство с цел да се повиши способността за учене, концентрация и волево движение на тялото. Всяка част в нашето тяло вибрира по свой начин и може да намери своето тоново съответствие в някой музикален инструмент. Музикотерапията стимулира себеизразяването и креативността посредством звуци под формата на колективни игри или импровизации. Чрез такъв вид занимания се търси свободното изразяване на емоции чрез музикален инструмент (използват се предимно ударни инструменти или други лесни за свирене инструменти, които не предполагат особена музикална подготовка). Също така чрез определени ритмични упражнения се повишава нивото на концентрация, социалните умения и координацията. Музикотерапията е особено подходяща при деца, тъй като е метод, който дава възможност за проява на емоциите без да е нужно детето да комуникира по вербален или друг стресиращ за него начин.

ФИЗИЧЕСКИ /ГИМНАСТИЧЕСКИ/ УПРАЖНЕНИЯ ↑

Физическите упражнения, които са част от слънчевата педагогика, представляват единични гимнастически форми или комплекси от движения, в които участват части от тялото /ръце, крака и др./ или цялото тяло. Тези упражнения имат за цел да балансират различни или противоположни състояния на организма и психиката, да окажат траен положителен ефект върху здравето на децата, а оттам и върху способността им за учене и творчество. Друга цел на физическите упражнения е да развият определени качества на характера /добродетели/, като това се постига с тяхното съзнателно и целенасочено изпълнение в определено време на деня, месеца, сезона и т.н. Използването на гимнастическите упражнения и техния вътрешен смисъл, както и начините за прилагането, се изучават в подготовката на учителите по слънчева педагогика.

Мерки за безопасност

Училището разполага с денонощно електронно наблюдение, висока и сигурна ограда около дворното пространство. Лицата, упълномощени да вземат ученика, се декларират със сключване на договора за обучение. При извънредни мероприятия и при необходимост се осигурява допълнителна охрана и се търси съдействието на органите на реда. Не се поставят излишни предмети и мебели до изходите и по коридорите. Сградата се поддържа стриктно, съгласно издадените технически паспорти. Неизправното оборудване се ремонтира или отстранява своевременно. Всички контакти са закрити и обезопасени. В случай на пожар или друго природно бедствие сградата се евакуира по предварително отработен план с използване на антипаник бравите и специално изградената метална евакуационна външна стълба. Персоналът извежда учениците на обявеното за безопасен сборен пункт място. Провеждат се противопожарни инструктажи с учениците и служителите. Училището разполага с прахови пожарогасители, които са поставени на всеки етаж, както и с врати от стандарти Е-90 и Е-60 към котелното помещение в сутерена и стълбището към сградата. Редовно се проверява изправността на пожарогасителите.