Училището – дом на слънчевото детство

Частно основно училище „Изгрев“ е открито със заповед на Министъра на образованието № РД 14-13 от 19.02.2015 година.

 Частно основно училище „Изгрев“ изпълнява ДОИ (държавни образователни изисквания) на МОН. Учебният план на училището е съгласно действащата нормативна уредба в системата на средното образование: Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

 Частно основно училище „Изгрев“ осигурява изучаване на английски език от подготвителен клас чрез система, която предполага свободно използване на английски език още от началния етап на обучение, според високи образователни стандарти. В училището се изучават допълнително немски (като втори чужд език) и руски език.

 

Частно основно училище „Изгрев“ предлага на децата уникалната възможност:

  • да изживеят училищното обучение в домашен уют;
  • да се потопят в топлината на българските традиции и общочовешки добродетели;
  • да изкачват с лекота и радост високите върхове на съвременните изисквания в образованието;
  • да познават себе си и другите до себе си;
  • да общуват ежедневно с природата;
  • да съчетаят стари занаяти и високи технологии в изграждането на характера си;
  • да сложат любовта към музиката за основа на успеха си;
  • да бъдат здрави чрез светлината, въздуха, водата и храната.

 

 

 

В училището още:

 • Иновативна образователна и възпитателна методика – Слънчева педагогика;
 • Обучение по музика – инструмент и пеене;
 • Индивидуален подход в обучението съобразно личностните потребности;
 • Чистота и ред навсякъде в училището;
 • Отличителен знак за училищна идентичност, ясни правила за училищната организация;
 • Вдъхновяващ колектив учители;
 • Отворена система и непрекъснат процес на обратна връзка с родителите;
 • Предимство от асоцииране с училища в чужбина и обмен на опит;
 • Комплексна здравна програма от дихателни, физически и музикални упражнения;
 • Сезонни лагери сред природата;
 • Индивидуални периодични прегледи и консултации от кинезитерапевт, логопед и диетолог;
 • Ергономична и динамична учебна среда;
 • Оптимални условия за учене и работа чрез минимизиране на негативното въздействие на електромагнитни излъчвания и шум.