Фондацията работи за:

  1. Слънчево образование и възпитание посредством популяризиране на „Слънчевата педагогика“ и нейното приложение чрез иновативния образователен модел “Обучение чрез възпитание” в системата на предучилищното и училищното образование в България и по света.
  2. Организиране и провеждане на първоначални и последващи обучения на преподаватели, родители и студенти в теорията и практиката на слънчевото образование.
  3. Сертифициране, последващ мониторинг и методическа подкрепа на обучените лица.
  4. Набиране на средства и предоставяне на финансова подкрепа на училища, паралелки, детски градини и групи, за реализирането и прилагането на слънчевото образование и възпитание.

Слънчевото образование и възпитание включва в себе си теорията на „Слънчевата педагогика“ и нейното приложение чрез иновативния образователен модел “Обучение чрез възпитание” като система от принципи и методи на светлината, топлината и силата, които по този начин са условно разделени на теоретична и практическа част.

Основна цел на слънчевата педагогика е да внесе светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята. Тя работи за събуждане на добродетелите, дарбите и способностите на децата, учителите и родителите. В това разбиране добродетелите представляват основа на човешкия характер и са в пряка връзка със здравето на човека.

По отношение на обкръжаваща среда, една от целите на системата е да работи за възстановяването на връзката със силите на живата и разумна природа. От правилното разбиране на тези цели зависи същинската работа по възпитанието и образованието на детето.

Истинското възпитание е необходимо, за да се даде права насока на умствената дейност и разумно прилагане на придобитото знание. Затова, наред с образователните ядра по предмети, се работи и по иновативно въведените „възпитателни ядра“ – интелектуално, емоционално и волево. Те имат за цел изграждане на личностни качества на характера, които са в пряка връзка с напредъка и успеха на децата в усвояването на учебния материал, с позитивната самооценка, с успешната социализация, а оттам и с правилното индивидуално развитие. Това, като естествено следствие води до подобряване на здравословното състояние на детето и неговия жизнен статус.