Посочените такси са валидни за учебната 2016/2017

Такса прием и записване

Такса прием и записване: 100 лв. Включва административни дейности по първоначален прием на ученика, диагностика и изготвяне на индивидуален профил на детето. Таксата е еднократна за целия период на обучение в училището и не подлежи на възстановяване.
Децата от детска школа „Бялото кокиче“ са освободени от такса прием.

Такса материали

Такса материали: 100 лв. Заплаща се в началото на учебната година или на две вноски в началото на всеки учебен срок.

Такса обучение

Подготвителен клас. начален етап и прогимназиален: 5900 лв. годишно.
За децата, посещавали детска школа „Бялото кокиче“: 5300 лв. годишно /с 5 % отстъпка/

Таксата включва:

 •  Обучение
  – учебни часове по учебните предмети от задължителната подготовка;
  – учебни часове по учебните предмети от задължителноизбираемата подготовка;
  – учебни часове по учебните предмети от свободноизбираемата подготовка;
  – допълнителен брой часове по чужд език за подготвителен клас;
  – допълнителен брой часове по втори чужд език;
  – допълнителен брой часове по музика – авторска методика;
  – целодневна организация на учебния ден /следобедни занимания/;
  – лятна занималня /след края и преди началото на уч. година/ – до 30 юни и от 1 септември;
  – обучение в основните принципи на здравословния и природосъобразен начин на живот – авторска програма чрез извънкласна учебна форма „Живата Природа“;
 • Ателиета – тъкане, грънчарство, градинарство, дърворезба
 • Медицинско обслужване
 • Учебници

Допълнително се заплащат по желание на родителите:
– учебни материали и помагала;
– допълнителни занимания и спорт извън училището;
– транспорт;
– храна;
– Други дейности и услуги – ваканционни занимания, лагери, съботни и неделни занимания и др.

Начини и срокове за плащане на такса обучение:

 • Еднократно – до 30.06.2016 г.
 • С първоначална вноска /към дата на сключване на договора/ и 9 допълнителни равни месечни вноски, платими от 1-во до 10-то число на текущия месец, считано от месец септември 2016.
 • По индивидуално договаряне

Отстъпки:

 • 5 % отстъпка от таксата при еднократно заплащане в срок до 30.06.2016 г.
 • 10 % отстъпка от таксата за второ и 15 % за всяко следващо дете.

Такса транспорт

Възможности за транспорт до училище “Изгрев”:

 • Транспорт от и до дома на Ученика;
 • Транспорт от определена спирка на обществения превоз.

Годишната такса за транспортиране на ученик се определя в началото на учебната година и възлиза приблизително на 180 лв.* месечно, които могат да се изплатят еднократно или с равни месечни вноски.

Таксата за транспорт се заплаща допълнително към училището.

Отказ от транспорт може да бъде направен само след писмено уведомление от родителите от текущ за следващ месец. Такса за транспорт няма да бъде начислявана в месеца, следващ уведомлението. При плащане авансово на пълната годишна такса  възстановяването на сумата ще бъде от месеца, следващ уведомлението.

* При увеличение на цените на горивата, посочените цени ще бъдат завишени със съответните проценти.

Такса хранене

 Стандартно меню, в зависимост от броя на хранения за деня*;

Общата такса за храна се определя от броя на учебните дни и се заплаща в началото на I и на II учебен срок по сметката на училището. Дните, в които Детето отсъства от училище, се приспадат от общата сума след изтичане на учебния срок. За да се приспадне съответната сума е необходимо родителите да уведомят училището за отсъствието на Ученика най-късно до 10:30 ч. на предходния ден.

* При заявено желание за хранене от страна на родителите.

Такса допълнителни дейности

Спорт и допълнителни дейности за творческо развитие

Преди началото на учебната година се представя подробна информация за видовете спорт и допълнителните дейности, организацията, транспорта и финансовите условия.

Ако имате необходимост от допълнителни детайли, моля, свържете се с нас на: 

тел: 0896 66 97 67

e-mail: izgrevou@gmail.com