ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВЪЗПИТАНИЕ“

Частно основно училище „Изгрев“ е иновативно с РЕШЕНИЕ  № 472 от 9 юли 2018 година на Министерския съвет

Иновацията се основава на Слънчевата педагогика – система от принципи и методи, които могат да бъдат условно разделени на теоретична и практическа част. Основна цел на слънчевата педагогика е да внесе светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята. Тя работи за събуждане на добродетелите, дарбите и способностите на децата, учителите и родителите. В това разбиране добродетелите  представляват основа на човешкия характер и са в пряка връзка със здравето на човека.

Иновативно въведените „възпитателни ядра“ представляват интерактивна ежедневна работа за развиване на ума, емоционалния свят и волята на детето.

Учебният ден започва с комплекс от специални двигателни, дихателни и музикални упражнения – част от педагогическата система „Слънчева педагогика.

За постигане на образователните и възпитателни цели на иновативната система в прогимназиален етап се предвижда обединяване на часове по отделни предмети в блокове, което е отразено в седмичното разписание.

Въвежда се обучение по Паневритмия – ФУЧ от учебния план. Паневритмията е система от гимнастически музикални упражнения, която съчетава влиянието на ритмично движение, музика, поезия, общуване  и контакт с природата. Тя въздейства позитивно на физическото, емоционалното и умственото развитие на учениците.

Прилагане на иновативни инструменти за оценка и измеримост на резултатите от учебната и възпитателната работа чрез единственото мобилно приложение (PWA)за възпитание и самовъзпитание.

Провежда се „Училище за родители“ с цел запознаване и усвояване на елементи от системата Слънчева педагогика и по-качествена съвместна работа.

Здравна програма на училището – основа за работа с четирите фактора за здравословен живот (светлина, въздух, вода, храна).

Прилагат се иновативни методи от Слънчевата педагогика: външни и вътрешнимеханични и органичниметоди на светлината,

на топлината и на силата. Това дава възможност в часовете по всички предмети да се използват специфични двигателни, дихателни и музикални упражнения с цел подобряване на концентрацията и по-добро усвояване на материала.

Естествена част от иновативния проект е специфичното тематично разпределение на материала, въвеждането на допълнително учебно съдържание в часовете и използването на символите, като език на природата. Прилагане на иновативна програмна система и разработване на нови учебни програми.