Зa школата

Предоставя услуги в образователно-възпитателната сфера посредством методите на „Слънчевата педагогика“ и нейното приложение чрез иновативния образователен модел “Обучение чрез възпитание”, с цел подпомагане развитието на децата чрез грижата на родителите и педагозите, чрез организиране на хармонична педагогическа среда, популяризиране на педагогическия опит и общуването с природата, и др.;

Организира и провежда своята основна дейност с деца от 3 до 6-годишна възраст, като осигурява необходимата материално-техническа база и персонал за нормалното протичане на възпитателния процес.